donderdag 18 april 2013

Workshop 'Cultuur om de hoek' op cultuureducatiedag 17 april in Zaandam


Na een korte inleiding over het project ‘Cultuur om de hoek’ bogen de aanwezige ICC ‘ers zich over de vragen die zij zouden stellen aan partners uit de amateurkunst waarmee ze samen willen werken. De vragen lagen op organisatorisch, pedagogisch/didactisch en inhoudelijk vlak.
Hieronder de vragen en enkele tips:
Organisatorische vragen
-          Welke materialen heeft u nodig?
-          Welke kosten maakt u? Geef duidelijk het beschikbare budget aan.
-          Hoeveel kinderen kunnen er deelnemen?
-          In welk tijdsbestek kunt u samen met de kinderen een product realiseren?
-          Heeft u thuis een plek waar u groepjes kinderen kunt ontvangen?
-          Heeft u een bewijs van goed gedrag?
-          Kunnen we de afspraken vastleggen voor structurele toepassing?

Pedagogisch/didactische vragen
-          Welke taakverdeling spreek je van te voren af?
-          Kunt u uw activiteit aanpassen aan het niveau van de groep?
-          Heeft u ervaring met kinderen?
-          Bent u in staat om kinderen te instrueren?
-          Welke leeftijdsgroep is het geschikst voor de activiteit?
-          Wat is de opbouw van de les?
-          Kunt u iets met het speciaal onderwijs?

Inhoudelijke vragen
-          Wat kunt u voor een school doen?
-          Wat heeft u te bieden? Heeft u ook aanschouwelijk materiaal, een collectie?
-          Een duidelijk omschreven vraag stellen; bv zou je de musical kunnen filmen?
-          Vragen aan een muzikant bijvoorbeeld: Welk instrument bespeel  je? Kun je iets met ritmiek of andere muzikale aspecten?
-          Kan de school zelf verder nadat de amateurkunstenaar vertrekt?
-          Kan de school de activiteit combineren met de andere kunstvakken?
-          Wilt u meedenken over de uitwerking?

Tips
-         Gebruik de informatieavond voor de ouders aan het begin van het schooljaar om verborgen talenten van ouders op te sporen. Denk daarbij niet alleen aan hun beroep maar ook aan hun hobby’s.
-         Denk ook aan grootouders, bijvoorbeeld breiende omakring, techniekles met grootvaders. Eventueel koppelen aan goede doelen van de school.
-          Denk ook aan oud-leerlingen.

 

dinsdag 16 april 2013


Christa Kroder, ICC'er van de Zevenhoeven in Heemskerk voert 2 projecten uit in het kader van Cultuur om de hoek:

1. “Verbindende kunst op de Zevenhoeven.”

Aanleiding van het project is  om verbinding te leggen tussen de mozaïeken  gemaakt met de leerlingen van de school, uit thema erfgoed:  oorsprong Zevenhoeven, en de sociale sofa van Stichting Welschap. En een totempaal die gemaakt is door  amateurbeeldhouwer/ouder van onze school.

Uitgangspunt: Een sociale ontmoetingsplek creëren . In samenwerking met amateurkunstenaars/kunstenaars/ouders,en  de buitenschoolse opvang die in ons gebouw zit .

Een plek die gedeeld wordt, door zowel de leerlingen van de basisschool als de kinderen van de naschoolse  opvang
 
Start: “Brainstormen”  met  de amateur/ kunstenaars, wat is er mogelijk  en hoe kunnen we  samen met de kinderen  hier  vorm aan geven.

Idee: Een buiten theater; “ Amfitheater”

Volgende stap:

Contact leggen met Welschap, plan voorleggen,  wat kan hun rol hierin zijn?  En willen ze samenwerken?

Een overleg moment volgt, het plan wordt toegelicht, en afspraken worden gemaakt.

Welschap (B.S.O.) is enthousiast!!  En wil hier zeker een rol in spelen.

Een ontwerp voor het  buiten theater ( ontmoetingsplek ) krijgt  vorm.

De leerkracht van groep 6  wordt gevraagd om samen met de klas straks  dit project  te gaan realiseren.
 
Wordt vervolgd………..

 
 Het ontwerp voor het nieuwe mozaïek onderdeel.

2. Kasteeltuin Assumburg

Aanleiding: Een bijeenkomst  belegt door de Stichting Vrijwilligers kasteeltuin Assumburg voor de scholen uit de regio, met  het doel om de scholen en hun leerlingen te betrekken bij verdere uitbouw van de tuin.

De Stichting lijkt het zinvol als zij bij het onderwijs kunnen aansluiten , om de leerlingen kennis te laten maken met de tuin en de geschiedenis van het kasteel en de tuin met al zijn facetten.

Idee :              Leskisten te ontwikkelen rond de kasteeltuin Assumburg, die voor alle scholen uit de regio toegangbaar zijn, voor de groepen 1 t/m 8.

                       De ideeën die tijdens de bijeenkomst naar boven kwamen zijn mee genomen in de ontwikkeling van de lessen.

Start:
Cultuurwerkgroep Zevenhoeven:  Een opzet maken voor leskisten Kasteeltuin Assumburg.
Contact leggen en idee uitwisselen met  de Vrijwilligers groep kasteeltuin Assumburg.
Contact leggen met de Cultuurbrigade Heemskerk: vragen om samenwerking ,contacten met alle scholen,  en beheer van de leskisten.

Tot zover de ontwikkeling van  cultuur om de hoek ………..Kasteeltuin Assumburg!